Premostitveni krediti TISE

O premostitvenih kreditih

Vabimo vas, da nam sporočite interes za koriščenje premostitvenih kreditov, ki jih ponujata TISE in SKLAD 05.

SKLAD 05 v sodelovanju s poljsko finančno institucijo TISE ponuja premostitvene kredite (bridge loans).  Višina posameznega kredita je praviloma od minimalno 40.000 EUR (spodnja meja določena septembra 2015) do maksimalno 100.000 EUR, namenjeni so financiranju izvajanja projektov, za katere imate sicer zagotovljena EU ali javna sredstva, pa ta ne omogočajo likvidne izvedbe projekta.

VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH IN ODOBRENIH SREDSTEV

Sredstva so na voljo od 1. decembra 2012, najprej je bila skupna višina sredstev za premostitveno kreditiranje v Sloveniji omejena na 500.000 EUR, v oktobru 2013 pa je bila, zaradi dobrega portfolia slovenskih kreditojemalcev, povečana na 700.000 EUR

Podatke o odobrenih kreditih in prejemnikih najdete na http://www.sklad05.si/nameni/index/tise.

ZAVAROVANJE PREMOSTITVENEGA KREDITA

TISE in Sklad 05 zahtevata, da soglasje za najetje kredita poda upravni oz. nadzorni organ (npr. svet zavoda, itd.) kreditojemalca.

Za pridobitev premostitvenega kredita praviloma NI POTREBNO POROŠTVO, HIPOTEKA ALI PODOBNA OBLIKA ZAVAROVANJA.

Kreditojemalec praviloma za zavarovanje zagotovi menico. V posebnih primerih se lahko od prijavitelja zahteva dodatna oblika zavarovanja.

KOMU SO NAMENJENI PREMOSTITVENI KREDITI?

Za premostitveni kredit lahko zaprosijo nevladne organizacije, socialna podjetja ter drugi subjekti, ki izvajajo neprofitne projekte (zadruge, gospodarske družbe, občine, fakultete, zbornice itd.) in imajo podpisano pogodbo o financiranju projekta iz naslova EU, javnih ali drugih sredstev sredstev (npr. EEA finančni mehanizem, itd.).

Prosilcu se lahko za pridobitev kredita in zmanjšanje tveganja nepoplačila le tega postavi posebne pogoje (npr. članstvo v HUB Ljubljana Candidate, poročanje o izvajanju projekta itd.).

ZA KAKŠNO DEJAVNOST OZ. PROJEKT JE NAMENJEN PREMOSTITVENI KREDIT?

Če lahko z DA odgovorite na spodnje trditve potem je vaša dejavnost/projekt praviloma primerna za pridobitev premostitvenega kredita:

  * socialno podjetniško dejavnost oz. projekt izvajamo na podlagi podpisane pogodbe s financerjem(i), praviloma iz sredstev EU

  * za likvidno izvajanje projekta potrebujemo finančna sredstva, saj jih financer izplačuje z zamikom, praviloma na podlagi že plačanih stroškov

  * stroški odobritve kredita ter obresti so upravičeni stroški projekta oz. lahko njihovo poplačilo zagotovimo iz drugih lastnih sredstev

Pogoji za pridobitev kredita

Informativni pogoji premostitvenih kreditov, ki jih ponujata TISE in Sklad 05:

1.  trajanje kredita: do 36 mesecev

2.  izplačila kredita: po dogovoru s kreditojemalcem glede na potrebe projektnega financiranja

3. stroški:

 - ob podpisu pogodbe o kreditiranju plačilo vstopne premije za obravnavo v višini 2% premostitvenega kredita oz. minimalno 750 EUR

 - ob podpisu pogodbe o kreditiranju lahko kreditodajalec računa tudi plačilo premije v višini 1% premostitvenega kredita za jamstvo v primeru neplačila s strani kreditojemalca

 - četrtletno plačevanje obresti z letno obrestno mero 8% (sestavljena iz 6% obresti ter 2% namenjenih za jamstvo v primeru neplačila s strani kreditojemalca)

 - druge morebitne stroške, ki nastanejo prosilcu v zvezi z zavarovanji, če se ta zahtevajo zaradi posebnih tveganj (stroški povezani z izdajo menice itd.)

 Pred izpolnjevanjem obrazcev si lahko naredite informativni izračun kredita.

4.  zavarovanje kredita: ni potrebno poroštvo, cesija ali hipoteka; tveganje v primeru nepoplačila kredita prevzameta TISE in Sklad 05

Praviloma lahko TISE (npr. zaradi ocene tveganja) za zavarovanje kredita zahteva izstavitev menice, druge oblike pa zgolj v posebnih primerih, če ocena tveganja to zahteva. 

5.  Za lažje ocenjevanje tveganja glede poplačila kredita je koristna predložitev bonitetnega poročila AJPESA BON-2 v PDF.

  Bonitetno poročilo ni obvezno.

6.  postopek: predložitev izpolnjenih obrazcev, postopek presoje, sklenitev pogodbe

7. čas za pridobitev kredita: praviloma od dveh tednov do enega meseca od vložitve popolne dokumentacije 

8.  dolžnost poročanja o pridobitvi premostitvenega kredita - prejemnik kredita ni dolžan poročati Banki Slovenije o pridobitvi kredita

Pojasnilo Banke Slovenije (5. marec 2013)

Banka Slovenije je na podlagi Zakona o Banki Slovenije (Uradno prečiščeno besedilo - Ur. list RS 72/06) predpisala obveznost poročanja o poslih s tujino s Sklepom o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Ur. list RS, št.107/08 ) ter način in roke za dostavo podatkov z Navodilom za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Ur. list RS, št. 107/08, 36/09, 81/09, 81/10, 103/11 in 99/12).

Prejemniki kreditov iz tujine so dolžni o navedenih transakcijah poročati Banki Slovenije, če so zajeti v vzorec obveznikov poročanja na poročilih KRD, ki ga določi Banka Slovenije na podlagi pomembnosti poslovanja z nerezidenti in o tem tudi obvesti potencialne obveznike. Poroča se v elektronski obliki preko programa za poročanje, ki je dosegljiv na spletni strani Banke Slovenije skupaj z navodili za njegovo uporabo (http://www.bsi.si/porocanje.asp?MapaId=797).

Navodilo za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino se nahaja na spletni strani:(http://www.bsi.si/porocanje.asp?MapaId=984)

9. Obveznosti na podlagi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

Slovenija ima s Poljsko podpisano pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčenja in da se davek od obresti lahko plača v Sloveniji po stopnji 10%. Potrebno je, da za vnaprej vložite vlogo za znižano plačilo davka (obrazec KIDO 2).

Davek se plača davčnemu organu v Sloveniji, in sicer tako, da se ob vsakokratnem plačilu obroka obresti 10% zneska nakaže DURS. V ta namen je treba izpolniti obrazec ODO-1, ki se nahaja na spletni strani DURS.

Dokumentacija

Dokumentacijo za pridobitev kredita vložite v elektronski obliki na info@brezdobicka.si.

Obrazec 9 - prošnjo za premostitveni kredit izpolnite v angleškem jeziku. Za morebitne dopolnitve ali prevode bo prosilec zaprošen naknadno po potrebi.

Obrazec 9 oddajte v word formatu, obrazec 8 v excel formatu (v tabeli izpolnite oba zavihka - "cash-flow" ter "structure income_expenditures"). Pri tem izpolnite podatke za obdobje za katerega zaprošate za kredit (torej do datuma popolnega vračila glavnice in obresti), kar pomeni da po potrebi dopolnite (podaljšajte) tabelo.

Drugi dokumenti so lahko v PDF formatu, vključno tudi neobvezno bonitetno poročilo AJPESA BON-2.

Sklad 05 lahko na prošnjo prosilca nudi pomoč pri izpolnjevanju dokumentacije. Za dogovor o obliki pomoči se lahko obrnete na spodnje naslove. Želja Sklada 05 je omogočiti pridobitev premostitvenega kredita čim večjemu številu organizacij.

Prosilec mora v elektronski obliki predložiti

1. Akt o ustanovitvi

Establishment act

2. AJPES izpisek (matična št., davčna št., zakoniti zastopniki) – ne starejših od 3 mesecev

AJPES (registration number, TAX ID number, legal representative and function), not older then 3 months

3. Zadnji izkaz prihodkov/odhodkov

Income/costs in P&L

4. Zadnja bilanca stanja

Last year balance sheet

5. Pogodba o financiranju projekta za katerega se zaproša za kredit

Signed contract for project financing

6. Opis projekta (projektna dokumentacija, ki je običajno sestavni del pogodbe o financiranju projekta)

Project proposal approved by contract

7. Zadnji odzivni dokument financerja o oddanem poročilu organizacije glede izvajanja projekta (če dokument na voljo)

Report on Project controlling made by a financing institutions – if available

8. Excel tabela – časovnica prilivov/odlivov ter pregled prihodkov/odhodkov organizacije

Excel file – Cash Flow and Income/expend structure for organization

9. Prošnja za premostitveni kredit, opis projekta

Application for bridge loan, including project description

10. Bonitetno poročilo AJPES BON-2 je neobvezno.

Obrazci, informacije, koristno

1. Prošnja za premostitveni kredit - word dokument

2. Časovnica prilivov/odlivov ter pregled prihodkov/odhodkov organizacije

3. Poročilo o izvajanju kreditiranega projekta

4. obrazec KIDO 10

5. obrazec KIDO 2

ODDAJA DOKUMENTACIJE IN INFORMACIJE 

Za pridobitev kredita, ki jih za TISE v Sloveniji ponuja SKLAD 05 izvaja preglede dokumentacije in nudi pomoč pri njeni pripravi družba Brez dobička - inovativne družbene storitve d.o.o.

Vso dokumentacijo v elektronski obliki pošljite na info@brezdobicka.si.

Dokumentacijo praviloma shranjujemo v aplikaciji Dropbox. Do nje imata dostop TISE in družba Brez dobička, vpogled v svoje dokumente ima tudi kreditojemalec.

Za informacije pišite ali pokličite na:

info@brezdobicka.si   Primož Šporar  GSM 041 684 182

info@skup.si  Tatjana Strojan  GSM 031 646 896

KORISTNO

1. Pravna in davčna ureditev nevladnih organizacij v Sloveniji (poročilo 2011) - Legal and Fiscal NGO Regulation in Slovenia (report 2011), International Center for Not-for-Profit Law - ICNL, Washington

2. Izkaz prihodkov/odhodkov ter bilanca stanja za društva (excel obrazci v angleščini)

3. Izkaz prihodkov/odhodkov ter bilanca stanja za pravne osebe zasebnega prava (excel obrazci v angleščini)

4. Informativni izračun kredita

5. Predstavitev TISE

6. Mnenje Banke Slovenije glede dejavnosti dajanja kreditov

7. Mnenje Ministrstvo za finance glede cesije kot oblike zavarovanja premostitvenih kreditov

 

Copyrights © 2022 Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe.