Mikrokrediti z učinkom

Mikrokredit z učinkom

MIKROKREDIT Z UČINKOM - mKG/3

Mikrokrediti z učinkom so krediti, ki jih ponuja Banka Sparkasse d.d. v sodelovanju z Brez dobička - inovativne družbene storitve d.o.o. ter Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe.

MIkrokrediti z učinkom so bili v letu 2014 prvič ponujeni kot pilotni program. Za vsakokratnega prosilca se presojajo pogoji pridobitve kredita individualno, spodaj navedeni podatki pa so informativni.

Banka Sparkasse d.d., Brez dobička d.o.o. in Sklad 05 imajo pri financiranju različne možnosti določanja:

- prednostnih področij (družbeno podjetništvo, družbene inovacije, »zelene« vsebine, itd.)

- akcijske ponudbe (omejenost sredstev na določeno obdobje, znesek, prednost komitenti financerja itd.)

- dostopnost kredita za družbene podjetnike vključene v različne postopke (natečaji DI, itd.).

- ciljnih prejemnikov (socialna podjetja, NVO, mladi družbeni podjetniki, družbeni podjemi na kmetijah)

V okviru programa EXIT (www.skup.si) lahko mikrokredit kot način financiranja ponudimo tudi uporabnicam socialno varstvenih storitev materinskih domov in varnih hiš za njihovo aktivno vključitev v družbeno podjetništvo.

VIŠINA KREDITA

Mikrokredit z učinkom je kredit v višini od 5.000 do 25.000 EUR.

Izjemoma so po dogovoru z Banko Sparkasse d.d. možni mikrokrediti z nižjimi ali višjimi zneski.

ROČNOST

Predvidena ročnost: do 5 let, možno črpanje kredita do 6 mesecev

STROŠKI

STROŠKI PRIPRAVE, OBRAVNAVE, SPREMLJANJA

Ob podpisu pogodbe o kreditiranju plačilo vstopne premije za pripravo, obravnavo in spremljanje kredita v višini:

  • za premostitvene kredite v višini do 10.000 EUR znaša premija 400,00 EUR
  • za premostitvene kredite v višini od 10.001 do 25.000 EUR znaša premija 600,00 EUR

OBRESTI

Mesečno plačevanje obresti z letno obrestno mero približno 5,75 %, ki je odvisna od narave projekta, dobe najema kredita ter ocene prosilca. Način plačila glavnice se dogovori s pogodbo, možnost odloga plačila glavnice za 6 mesecev (začetek plačevanja v 7. mesecu).

- mesečni strošek vodenja kredita po polovični ceni

- brez stroška predčasnega vračila kredita

- v zgornjo obrestno mero je že všteto mesečno plačevanje obresti z letno obrestno mero 2% namenjenih za garancijski sklad Sklada 05 za primer neplačil s strani kreditojemalca

- banka lahko znižano obrestno mero pogojuje s tem, da kreditojemalec odpre pri njej TRR in prenese na banko celotno ali del svojega poslovanja, ugodno obrestno mero lahko  pogojuje tudi s podpisom pogodbe kreditojemalca o sodelovanju v programu "Naložbe 0,5%" Sklada 05

- drugi morebitni stroški, ki nastanejo prosilcu v zvezi z zavarovanji, če se ta zahtevajo zaradi posebnih tveganj (stroški povezani z izdajo menice itd.)

Natančen izračun stroškov je razviden iz amortizacijskega načrta, ki ga za posameznega prosilca izdelamo pred podpisom kreditne pogodbe.

TRR

V primeru odprtja TRR ob najetju kredita (ali samostojno) vam ponujamo naslednje ugodnosti transakcijskega računa:

- brez stroškov otvoritve računa

- polovični stroški vodenja računa

- polovični stroški plačilnega prometa (interne transakcije, prilivi in odlivi – domača in čezmejna ter mednarodna plačila)

INFORMATIVEN IZRAČUN

Kalkulator za informativen izračun kredita

POSTOPEK

Pogoj za pridobitev kredita je pripravljen družbeni podjem. Mnenje o podjemu podata Brez dobička d.o.o. in Sklad 05.

Pridobitev kredita predvidoma poteka v fazah:

1. Vstopna faza - ob vstopu v množično garancijsko shemo, osnovna predstavitev podjema, priprava sheme množične garancije. Če ni dosežen prag garancije in kredit ni odobren Sklad 05 z 90% zbranih in nakazanih sredstev (namenitve 0,5% ali druga sredstva) za predvideno obdobje kredita (npr. 5 let) financira družbeni podjem ko dospejo sredstva iz dohodnine (izplačilo DURSa).

2. Pripravljalna faza - priprava družbenega podjema za financiranje – poslovni načrt, oblikovanje sheme množične garancije.

3. Izvedbena faza - spremljanje podjema in sheme množične garancije, izplačila, spremljanje izvajanja.

Prednost pri kreditiranju imajo družbeni podjemi, ki zagotovijo višjo stopnjo množične garancije.

Informacija o odobrenem kreditu (kreditojemalec, višina, doba) je objavljena med naložbami na spletni strani Sklada 05.

POSEBNI POGOJI

Banka Sparkasse d.d. lahko zahteva, da soglasje za najetje kredita poda nadzorni organ (npr. svet zavoda, itd.) kreditojemalca.

Banka Sparkasse d.d. lahko zahteva odprtje TRR pri Banki Sparkasse d.d. V primeru deljene množične garancije lahko zahtevata tudi pripravo obvestila v notarskem zapisu s katerim kreditojemalec DURSu sporoči pri Banki Sparkasse d.d. odprt račun kot prejemni račun za sredstva iz naslova dohodnine (0,5%).

Prosilcu se lahko za pridobitev kredita in zmanjšanje tveganja nepoplačila le tega postavi posebne pogoje (npr. poročanje o izvajanju projekta itd.).

GARANCIJSKA SHEMA

A. Financer do 33%. Pri vsakokratnem kreditu se odvaja dogovorjen % od obresti v garancijski sklad Sklada 05, ki sčasoma nadomesti garancijo financerja.

B. Sklad 05 in družbeni podjetnik do preostalih 67% in sicer:

1. družbeni podjetnik do 67% z zagotovitvijo zadostnega dela namenitev iz 0,5% dohodnine (praviloma potrebno odprtje TRR pri Banki Sparkasse d.d. ter obvestilo podjetnika v notarskem zapisu s katerim DURSu sporoči tako odprt račun kot prejemni račun za sredstva iz naslova dohodnine. Osnova za izračun garancije je 75% zbranih sredstev iz zadnjega leta). Družbeni podjetnik omogoča Skladu 05 možnost vpogleda v dohodninske odmere podpornikov za čas trajanja pogodbe.

Do 67% garancije lahko družbeni podjetnik zagotovi tudi z drugimi finančnimi sredstvi, osebnim poroštvom ali drugo primerno obliko zavarovanja, ki jo določi financer. 

Preostanek sredstev se vrne družbenemu podjetniku oz. uporabi za plačilo anuitet, če družbeni podjetnik kredita ne poplača.

ali

2. Sklad 05 do 67% na podlagi množične garancije (Crowd Guarantee), vplačane v Sklad 05 v obliki:

  1. prispevkov podpornikov (pravnih, fizičnih oseb) v finančnih sredstvih, ki jih v 1. vstopni fazi zbere družbeni podjetnik ali
  2. brezplačnih prispevkov podpornikov posameznikov, ki so davčni zavezanci iz namenitev dohodnine (0,5%), ki jih v 1. vstopni fazi zbere družbeni podjetnik s pomočjo Sklada 05.*

Manjkajoči del (do 67%), ki niso zbrani s finančnimi sredstvi ali namenitvami 0,5% garantira družbeni podjetnik na način v tč. 1.

Osnova za izračun garancije Sklada 05 pri prispevkih v finančnih sredstvih so zbrana in Skladu 05 nakazana sredstva, pri namenitvah 0,5% pa 70% od statistične vrednosti namenitve za Sklad 05 za preteklo leto za dobo trajanja kredita (cca. 7,72 EUR letno za leto 2014, vsakoletno prilagajanje osnove). Družbeni podjetnik omogoča Skladu 05 možnost vpogleda v dohodninske odmere podpornikov.

S soglasjem Sklada 05 lahko družbeni podjetnik zbrana ter v Sklad 05 nakazana sredstva (do 67%) uporabi za tekoče plačilo anuitet, za katere ne uspe zagotoviti lastnih sredstev.

Če sredstva niso bila namenjena za plačilo anuitet ali drugače porabljena Sklad 05 po izteku kredita 50% od osnove izplača družbenemu podjetniku za nadaljnje financiranje družbenega podjema.

Sredstva, ki prihajajo iz namenitev po končanem obdobju mikrokredita se obračunavajo skladno s programom "Naložbe 0,5%" (10% ostane Skladu 05, 90% gre za končni splošno koristni namen partnerja).

C. Druga sredstva za garancijski sklad Sklada 05 (donacija financerja, druga nepovratna sredstva itd.)

Informativen primer izračuna za deljeno množično garancijsko shemo (izračun upošteva zgolj višino glavnice odobrenega kredita, v višino garancije ni vštet znesek plačila obresti, zato bo izračun garancije na podlagi pogodbe višji za znesek obrestne mere).

Obrazci

1. Prošnja za pridobitev mikrokredita z učinkom (verzija4,  avgust 2015)

2. Časovnica prilivov in odlivov ter pregled prihodkov in odhodkov prosilca (verzija z dne 24.2.2014)

3. Osnutek pogodbe za sodelovanje v garancijski shemi (v pripravi)

Informacije

Za informacije pišite ali pokličite na:

info@brezdobicka.si   Primož Šporar  041 684 182

Koristno

1. Kalkulator za informativen izračun kredita

2. Mnenje Banke Slovenije glede dejavnosti dajanja kreditov

Copyrights © 2022 Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe.