Naložbe 0,5% 2017

Možnost namenitev 0,5% dohodnine

Skladno s 142. členom Zakona o dohodnini lahko rezident zahteva, da se do 0,5 odstotka dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošnih koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov.

Za splošne koristne namene po zakonu se štejejo humanitarni nameni, nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti, in katerim je s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona zaradi opravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali določeno, da je njihova dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna.

Na podlagi tretjega odstavka 142. člena ZDoh-2 vlada določa z Uredbo o namenitvi dela dohodnine  za donacije (Uradni list RS, št. 30/07 in 36/07) podrobnejši način izvajanja namenitev ter objavlja seznam upravičencev do donacij po tem členu. Skladno s prvim odstavkom 2. člena uredbe so upravičenci za leto, za katero se odmerja dohodnina, upravičenci, ki na dan 31. decembra prejšnjega leta izpolnjujejo pogoje iz prvega in drugega odstavka 142. člena ZDoh-2.

Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe na podlagi Sklepa Vlade RS o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2013 izpolnjuje pogoje za upravičenca po Zakonu o dohodnini za leto 2013 in naprej.

Namenitev ne pomeni klasične donacije, saj je za zavezance namenitev brezplačna, ker bi sicer sredstva ostala v državnem in proračunih lokalnih skupnosti.

Kljub temu ostaja v Sloveniji letno znaten delež sredstev ne-namenjen (približno 6 mio EUR letno oz. približno 60% celotnih možnih sredstev). Statistična vrednost ene namenitve je približno 10 EUR letno.

Predstavitev programa "Naložbe 0,5% 2017"

"Naložbe 0,5% 2017" so program, ki ga izvajata Brez dobička - inovativne družbene storitve d.o.o. in Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe.

Program je namenjen zbiranju sredstev iz 0,5% dohodnine za financiranje sklada družbenih naložb (SDN05), ki deluje v okviru Sklada 05.

Sklad 05 je od leta 2012 do konca leta 2016 izvajal program Naložbe 0,5%, v okviru katerega smo s preko 170 partnerji odprli za več kot 2,0 mio EUR družbenih naložb. Septembra 2016 smo začeli z izvajanjem programa "Naložbe 0,5% 2017".

DAVČNI ZAVEZANCI, DONATORJI IN PARTNERJI

Dohodnino lahko Skladu 05 nameni fizična oseba (davčni zavezanec – donator). Kdo je davčni zavezanec določa davčna zakonodaja ter posebni zakoni (npr. dodatne informacije glede zavezancev, ki prejemajo pokojnino so na voljo na spletni strani SPIZa).

Za uspešno zbiranje dohodninskih namenitev lahko Sklad 05 sodeluje s fizičnimi ali pravnimi osebami in drugimi organizacijami (partnerji in naložbeni partnerji), ki podpirajo namene Sklada 05 in sodelujejo pri organiziranem zbiranju dohodninskih namenitev. Za organizirano zbiranje Sklad 05 praviloma s partnerjem sklene pogodbo o sodelovanju.

ZBIRANJE SREDSTEV IN NASLAVLJANJE DAVČNIH ZAVEZANCEV

Sklad 05 za zbiranje dohodnine naslavlja davčne zavezance. Dikcija, ki jo SKlad 05 skupaj s partnerji uporablja pri naslavljanju javnosti:

"Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe vas vabi k namenitvi dohodnine za splošno koristen namen. Sklad 05 zbrana sredstva nameni v lastni sklad za financiranje, iz katerega na podlagi sklenjenih pogodb s partnerji financira številne splošno koristne dejavnosti najmanj v višini 90% vseh zbranih sredstev. Več informacij o delovanju Sklada 05 najdete na www.sklad05.si. Med temi dejavnostmi Sklad 05 financira tudi ..."

Zavezanci namenitev opravijo z izpolnitvijo zahteve za namenitev (splošni vzorec zahteve za namenitev). Zahtevo izpolnijo, podpišejo in pošljejo na naslov Sklad 05, Britof 469, 4000 Kranj. Zahteve zbiramo do (praviloma) 15. decembra tekočega leta, potem pa jih Sklad 05 odda davčnemu uradu.

Namenitev zavezanca je trajna (velja do preklica oz. nove oddaje).

UPORABA ZBRANIH SREDSTEV

Sklad 05 zbrana dohodninska sredstva pridobi s strani FURSa v naslednjem tekočem letu, praviloma jeseni (npr. septembra 2017 za dohodninsko leto 2016).

Pridobljena kot tudi pričakovana sredstva Sklad 05 uporabi za delovanje lastnega sklada družbenih naložb (SDN05) in sicer za:

  1. Razvoj lastnih naložbenih sredstev iz naslova dohodnine v sodelovanju s partnerskimi finančnimi institucijami (npr. naložbe v družbeno podjetništvo in podjetništvo z učinkom, depoziti sredstev v banki itd.)
  2. Pridobitev premostitvenih kreditov,  s katerimi v sodelovanju s partnerskimi finančnimi institucijami, premostimo čas do pridobitve sredstev iz naslova dohodnine
  3. Zavarovanje in garancije za kredite, posojila in druge oblike financiranja splošno koristnih namenov
  4. Naložbe SDN05 v splošno koristne namene in dejavnosti (pregled naložb do konca leta 2016)
  5. Financiranje drugih finančnih instrumentov za financiranje splošno koristnih namenov, družbenih naložb, družbenega podjetništva ter družbenih inovacij

Sklad 05 si skupaj s finančnimi institucijami prizadeva, da je višina lastnih naložbenih sredstev SDN05 vsaj v višini 90% zbranih dohodninskih namenitev in zagotavlja, da se sredstva SDN05 varno, pregledno in učinovito namenjajo za financiranje splošno koristnih namenov.

Sklad 05 pri odločanju o porabi lastnih naložbenih sredstev SDN05 sodeluje s partnerji glede na njihov interes in udeležbo pri zbiranju sredstev iz naslova dohodnine.

PREGLEDNOST IZVAJANJA PROGRAMA »NALOŽBE 0,5% 2017«

Sklad 05 o porabi lastnih naložbenih sredstev DNS poroča na spletnih straneh ter v letnih poročilih skladno z standardi preglednega finančnega poslovanja mednarodnih organizacij, katerih član je Sklad 05 ter lastnimi pravili preglednega delovanja.

Sklad 05 razvija načine za ocenjevanje družbenega učinka (Social Impact) naložbenih sredstev SDN05.

Sodelujte v programu "Naložbe 0,5% 2017"

Sodelujete lahko kot davčni zavezanec - donator in sicer tako, da nam namenite dohodnino, zbrana sredstva bodo namenjena za sklad družbenih naložb SDN05. Namenitev vas nič ne stane, izpolnite le zahtevo za namenitev, jo podpišite in pošljite na naslov Sklad 05, Britof 469, 4000 Kranj. Zahteve zbiramo do (praviloma) 15. decembra tekočega leta, potem pa jih Sklad 05 odda davčnemu uradu.

V treh korakih pa lahko postanete tudi partner pri organiziranem zbiranju dohodninskih namenitev:

1. sporočite nam interes za sodelovanje oz. bomo do vas pristopili sami na podlagi evidentiranih družbenih izzivov. E-naslov: info@brezdobicka.si ali info@sklad05.si. Dogovorili se bomo za srečanje.

2. Na podlagi srečanja in interesa za sodelovanje nam izpolnjeno pogodbo o sodelovanju za partnerje (osebni podatki na začetku, člen o skrbništvu ter končni podatki) v dveh izvodih pošljete po pošti na naš naslov Brez dobička, Britof 469, 4000 Kranj. Sklad 05 vam bo po pošti vrnil en izvod pogodbe podpisane z naše strani.

3. Skupaj izvajamo Program »Naložbe 0,5% 2017« in zagotavljamo preglednost njegovega izvajanja

Koristno

OSNUTKI POGODB, ZAHTEV, POROČIL

1. Osnutek - pogodba za naložbene partnerje, januar 2017

2. Osnutek - povabilo za namenitev dohodnine, oktober 2016

3. Osnutek - poročilo o namenski porabi sredstev, december 2016

POROČILA

2017

1. Začasno poročilo o zbranih zahtevah za leto 2017 (15.1.2018)

2016

1. Poročilo o zbranih zahtevah za leto 2016 (verzija 15.12.2017)

2. Informativno poročilo o zbranih zahtevah za leto 2016 (14.1.2017)

2015

1. Poročilo o zbranih zahtevah za leto 2015 (september 2016)

2. Informativno poročilo o zbranih zahtevah za leto 2015 (25.1.2016)

2014

Število zbranih zahtev za leto 2014: 3.334

1. Poročilo o zbranih zahtevah za leto 2014 (21. september 2015)

2. Obračun donacije iz dela dohodnine za mesece junij, julij, avgust 2014 (št. 1620-85410292-180915)

2013

Število zbranih zahtev za leto 2013: 1.943

1. Poročilo o zbranih zahtevah za leto 2013 (1. oktober 2014)

2. Obračun donacije iz dela dohodnine za mesece junij, julij, avgust 2013 (št. 1612-85410292-190914)

3. Obračun donacije iz dela dohodnine za mesece september, oktober, november 2013 (št. 1612-85410292-051214)

4. Obračun donacije iz dela dohodnine za mesece december 2013

2012

1. Končno poročilo o izvajanju programa Naložbe 0,5% v pilotnem letu 2012 (7 partnerjev)

2. Obračun donacije iz dela dohodnine za mesece junij, julij, avgust 2012 (št 1612-29724279-200391, pogodbeni partner za leto 2012 je Društvo Mladinski ceh)

3. Obračun donacije iz dela dohodnine za mesece september, oktober in november 2012 (št: 1612-29724279-201213, pogodbeni partner za leto 2012 je Društvo Mladinski ceh)

Informacije

Predstavitev programa

Predstavitev Program Naložbe 0,5% 2017 (pdf), september 2016

Dodatne informacije

Za vse dodatne informacije smo na voljo po elektronski pošti:

info@sklad05.si  ali

ter na GSM:

+ 386 41 684 182 (Primož Šporar)

Copyrights © 2018 Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe.